Montessoripedagogiken

Frihet att välja och möjlighet att arbeta ostört i egen takt

Montessoripedagogikens grundare, läkaren Maria Montessori, upptäckte att barn utvecklas harmoniskt och socialt när de får arbeta i en stimulerande miljö – med friheten att utveck- las var och en efter sina förutsättningar.
Maria Montessori såg att man bäst tar tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta barnets eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev två av de viktigaste principerna i Montessoripeda- gogiken. Maria Montessori levde 1870–1952 och var Italiens första kvinnliga läkare. Hennes upptäckter och metoder vann tidigt genklang över hela världen.

Maria Montessori upptäckte:

• att inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
• att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta barnets eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.
• att barn har en unik förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
• att barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.

Med sina kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Montessorimaterial – en god hjälp i inlärningen...

För att kunna möta barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det vikti- gaste i Montessoripedagogiken, men det är till god hjälp. På Amorinen finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmateria- let till exempel, ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg. Så gott som allt material fyller flera funktioner. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det. Sedan använder äldre barn samma material för intellektuell förståelse. De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se, att de lyckats med en uppgift.

...och en god hjälp i uppfostran
Allt Montessorimaterial är av god kvalitet och finns bara i ett exemplar. Varje material har sin särskilda plats på Grossgärdet. Den som använt ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbets- material upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.